Theo dõi đơn hàng
 
Giá bán
Qty
Tiền mua hàng : $0.00
DONATE
GHI DANH ĐỂ NHẬN BẢN TIN
Nhập địa chỉ email
KHÁCH THĂM VIẾNG
59,200

Nghi Thức Phóng Sanh

31/07/201612:00 SA(Xem: 34775)
Nghi Thức Phóng Sanh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Chú Đại Bi
(Hướng về chim, cá, …các vật được phóng sanh mà đọc Phật kệ tỉnh thức khai thị và quy y cho chúng)

Chúng sanh đây có bấy nhiêu
Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn
Ngươi kiếp trước ác tâm phủ lấp
Nên kiếp này chìm đắm sông mê
Bấy lâu chẳng biết đường về
Gây bao tội lỗi mọi bề mình mang
Sống đọa đày chết kham đau khổ
Lông, da, sừng có đỡ được đâu
Dù là bay trước lặn sau
Lưới giây tên bắn lưỡi câu thả mồi
Tát cạn bắt cùng hơi hun độc
Lúc đó dù kêu khốc ai thương
Nằm trên chốc thớt lạ thường
Hồn còn phảng phất nấu rang xong rồi
Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc
May sao nhờ các bậc thiện nhân
Cứu cho ngươi được thoát thân
Đến đây lại được nhờ ân Pháp mầu
Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật
Cùng dốc lòng quy Pháp quy Tăng
Hỡi hỡi chúng sanh quy y Phật
Hỡi hỡi chúng sanh quy y Pháp
Hỡi  hỡi chúng sanh quy y Tăng (3 lần)
Chúng sanh quy y Phật khỏi đọa địa ngục
Chúng sanh quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ
Chúng sanh quy y Tăng khỏi đọa bàng sanh (3 lần)
Chúng sanh nay quy y Phật rồi
Chúng sanh nay quy y Pháp rồi
Chúng sanh nay quy y Tăng rồi (3 lần)
Quy y rồi tội chướng sạch trong
Trí khôn chiếu tỏa sáng cùng khắp nơi
Phát tâm tu về sau được hưởng
Cảnh Tây Phương sung sướng đời đời
Ngồi tòa sen báu thảnh thơi
Không còn luân chuyển yên vui tháng ngày
Xin đại chúng ra tay cứu khổ
Tâm chí thành cầu Phật chứng minh
Cầu cho tất cả chúng sanh
Thoát vòng sanh tử, an lành Lạc Bang.
LỄ PHÓNG SANH
(Chủ lễ ra nơi chồ thả chim, cá, v.v…, lấy ly nước và bông đã làm phép tịnh thủy, vẽ hai chữ Án Lam rảy lên đầu chim, cá, v.v… để phóng sanh. Trước khi rảy nước, chủ lễ đọc bài kệ giải nghiệp)
KỆ GIẢI NGHIỆP
Hữu tình các ngươi túc nghiệp nặng
Bởi thế đời nay đọa súc sanh
gặp thiện duyên công đức lớn

Quy y Tam Bảo tội tiêu ma
Nam mô Quá khứ Tỳ Bà Thi Phật
Nam mô Thi Khí Phật
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật
Nam mô Ca Diếp Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát (đọc 3 lần)
(Kế đến chủ lễ bắt đầu rảy nước phép lên đầu chim, cá, v.v…, đồng thời đọc Chú)

Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn: Ly bà ly bà đế, Cầu ha cầu ha đế, Đà ra ni đế, Ni ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma ha dà đế, Chơn lăng càn đế, ta bà ha (7 lần)

Chú Vãng Sanh: Nam mô A di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha (7 lần)
Tâm Chú Thủ Lăng Nghiêm: Ma ha tát đát đa bát đát ra. Án a lệ tỳ xá đề, bệ ra bạt xà ra đà rị, bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra bàn ni phấn, hổ hồng, đô lô ung phấn, ta bà ha, trí diêm phổ num (3 lần)
(Kế đến, chủ lễ đọc chú Phóng Sanh, đồng thời mở lồng thả chim, cá, v.v… ra)
CHÚ PHÓNG SANH
Thiên giá giá, địa giá giá,
La võng biến thất Phật Ca Sa,
Thất Bảo Như Lai Phóng Sanh Kệ:
Tứ đại yết đế hộ phóng tha.
Phi cầm, tẩu thú quy sơn khứ,
Ngư, biếc, hà, giải lạc thanh sa.
Nhược hữu nhứt cá bất đắc thoát,
Sơn thần, thủy tướng hộ phóng tha.
Án Linh Cảm Ứng Tóa Ha (3 lần)
CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH
Hỡi loài bay, lặn, túc nghiệp nặng
May mắn nhân duyên gặp thiện nhân
Nay thả để ngươi được tự tại
Nguyện cho tín chủ phước hằng sa.
Nam mô Trường Thọ Vương Bồ Tát (3 lần)

Niệm Phật và Hồi Hướng

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn