Theo dõi đơn hàng
 
Giá bán
Qty
Tiền mua hàng : $0.00
DONATE
GHI DANH ĐỂ NHẬN BẢN TIN
Nhập địa chỉ email
KHÁCH THĂM VIẾNG
59,200

33 Hóa Thân Bồ Tát Quán Thế Âm_ Chùa Di Lặc đang tiến hành tạc bằng đá Hoa Cương Cao 2 mét

07/04/201512:00 SA(Xem: 38370)
33 Hóa Thân Bồ Tát Quán Thế Âm_ Chùa Di Lặc đang tiến hành tạc bằng đá Hoa Cương Cao 2 mét
dsc01067 
1. Dương Liễu Quán Âm:
còn có tên gọi khác là Dược Vương Quán Âm, bổn nguyện của Ngài là bạt trừ cứu độ những bệnh khổ của chúng sanh, vì chúng sanh thân nhiều khổ nạn nên Ngài cầm cành dương. Dương liễu mềm mại biểu trưng cho đức tướng ôn hòa nhẫn nhục của Quán Thế Âm Bồ tát. Thân mặc y màu trắng ngà, hình tượng của Ngài biểu hiện sự kỳ nguyện phước đức.
楊柳觀音. 大悲楊柳觀世音 哀愍淪溺拔苦疾普入諸趣恆示現 令脫流轉超出塵右手持楊柳枝,以楊柳枝替人消弭病災,誓言拔濟眾生病苦,故亦稱「藥王觀音」,為三十三觀音菩薩的首尊
 In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin who holds a willow branch. (This statue represents Kuan Yin’s ability to dispel illness with her healing powers. It teaches us of healing and compassion gained through inner flexibility and non-judgment.
(Gia đình Phật tử Quảng Diệu Liên cúng dường)dsc01153

2. Long Đầu Quán Âm:
là Quán Thế Âm Bồ tát ngồi trên lưng rồng. Rồng là vua trong các loài thú để biểu thị cho uy lực của Quán Thế Âm Bồ tát; Long Vương đến mang mây mưa sấm chớp chiếu diệu khắp trời đất, thấm nhuần muôn vật, tất cả đều tán thán uy lực của Long vương. Ngài hiện thân ngồi kết già trên mình rồng thuyết pháp cho chúng sanh.
 龍頭觀音 聖德龍頭觀世音 照現光華澤物種開眾蒙悋啟慧光 普願有情悟覺明乘雲中之龍,以龍譬喻觀音之威德,是三十三身觀音中的天、龍身。
In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Dragon-Head Kuan Yin. (This statue speaks of Kuan Yin’s unlimited powers to free us from lack and unnecessary suffering. It also teaches us how abundance and good fortune can be gained through gratitude.)
(Gia đình Jessica Trần cúng dường)dsc01187

3. Trì Kinh Quán Âm: còn gọi là Thanh Văn Quán Âm. Thanh Văn là nghe Phật thuyết pháp được khai ngộ mà xuất gia. “người đáng dùng thân Thanh Văn được độ thoát Ngài liền hiện thân Thanh văn mà vì đó nói pháp”. Hình tượng của Ngài biểu hiện sự an tường.
持經觀音聲聞持經觀世音 覺照內明光嚴飾最勝境界微妙智 不循根塵歸元真坐於岩石上,右手持經卷,是三十三身觀音中的聲聞身.
In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin who holds the sutras. (This statue represents the deeper insights of spiritual teachings. It teaches understanding of both the impermanence and eternity of this world and practical application of true spiritual wisdom.)
Donated by Yoga Groupdsc01203

4. Viên Quang Quán Âm:
đây là Quán Thế Âm Bồ tát lòng từ ái viên mãn, biểu trưng bằng ánh quang minh quanh thân. “sáng thanh tịnh không nhơ, huệ nhựt phá các tối, hay tiêu tai khói lửa, khắp soi sáng thế gian”. Thân Ngài được cảm thọ qua đoạn kinh này, hiện tướng thuyết pháp.
圓光觀音. 無垢圓光觀世音 性淨明露常寂光能伏眾生災風火 普明圓照遍十方. 身放光明,合掌而坐。「圓光」表觀世音菩薩的福德圓滿無缺。
4. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin of complete light. (This statue speaks of light dispelling all perceived darkness and misfortune. It teaches us to increase the light in our chakras and how intense fire can purge our lives and consciousness.)
Gia đình Tiến Nguyễn (B& B Autobody) hỷ cúng dsc01074
5. Du Hý Quán Âm: Quán Thế Âm Bồ tát giáo hóa chúng sanh viên thông vô ngại, không câu nệ vào thời gian và nơi chốn, biểu hiện tướng du hý tự tại.
遊戲觀音. 神通遊戲觀世音 自在幻化徧知海 千手千眼救倒懸 三十二應普現身 安坐雲端之上,表觀世音菩薩的教化圓通無礙,不拘時處,示現遊戲自在
In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin of enjoyment. (This statue of the playful, lighthearted KuanYin speaks of her assistance of those on the path of enlightenment. It teaches us to be compassionate toward both our shortcomings and victories.)
(Phật tử Quảng Bình Trần Thị Thanh cúng dường)


dsc011806. Bạch Y Quán Âm:
còn gọi là Bạch Y Quán Tự Tại Mẫu. Toàn thân Ngài mặc y trắng, ngồi kết già trên hoa sen trắng, đầu đội khăn, tay trái cầm hoa sen, tay phải kết dữ nguyện ấn. Màu trắng biểu ý Thanh Tịnh và Tâm Bồ đề, xưa nay mọi người lễ bái Ngài để cầu tiêu tai, trường thọ.
白衣觀音. 大慈白衣觀世音 隨緣赴感應群機 三昧辯才善誘誨 妙德圓成證菩提 身穿白衣,左手持蓮花,右手作與願印。 白色意指純淨,象徵菩提心,表示觀音胸懷菩提之心, 是三十三身觀音中的比丘、比丘尼身.6. 6. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before White-Robed Kuan Yin. (This statue represents the virtuous Kuan Yin, a perfect embodiment of purity. It teaches us fearlessness and helps us to see each other as Kuan Yin sees us.)
(Phật tử Tâm Ngộ và Gia đình cúng dường)
dsc01183

7. Ngọa Liên Quán Âm:
là Quán Thế Âm Bồ tát ứng hiện tọa ngọa trên lá sen. Ngài hiện thân Tiểu Vương trong phẩm Phổ Môn, để thí dụ cho thân Tiểu Vương tôn quý ngồi trên lá sen. Quán Thế Âm Bồ tát ngồi kết già hiệp chưởng, đầu đội mão hoa, hiện tướng từ bi nhu hòa, cổ đeo anh lạc, mặc thiên y, bi nhãn nhìn chúng sanh.
臥蓮觀音 合掌蓮臥觀世音 寂湛生光寶華開 悟心無際性常凝 圓明清淨大覺海 合掌坐在池中蓮花之上, 是三十三身觀音中的小王身。
In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin who sits on a lotus leaf. (This statue shows Kuan Yin as having complete dominion over any perceived darkness. It teaches us what is real and what is not and how to rise above all suffering.)
(Phật tử Mỹ Phong - Vân Trần và Gia đình cúng dường)

dsc01070

8. Lang Kiến Quán Âm:
còn gọi là Phi Bộc Quán Âm. Nước là vật mềm mại nhất nhưng có thể đối trị sự cứng chắc của đá, từng giọt nước có thể xuyên thủng đá. Sức nước suối từ trên cao chảy xuống rất lớn, tuy nhỏ cũng có thể chảy thành sâu rộng. Quán Thế Âm Bồ tát ngồi nhìn dòng thác, nhưng tâm tư Ngài như tinh thần của dòng nước.
 瀧見觀音 莊嚴瀧見觀世音 妙香芬馥悅意常 般若真智施無畏 進趣真淨妙吉祥 倚於山崖,眺望瀑布。《普門品》云:「假使興害意,推落大火坑, 念彼觀音力,火坑變成池。」為其由來。
In humble adoration, I bow and touch my forehead to the ground before Kuan Yin who views waterfalls. (This statue protects us against fires and intense emotions. It teaches us to stay calm, not react to energies flung our way and to stay focused on the desired outcome.)
(Hương linh Phật tử Nguyên Thiện - Huỳnh Thược cùng Gia đình cúng dường)

dsc01073
9. Thí Dược Quán Âm: ngoài việc trị bệnh khổ của chúng sanh về thân và tâm, Quán Thế Âm Bồ tát còn ban bố cho chúng sanh lương dược. Bài kệ trong phẩm Phổ Môn ghi rằng: “Quán Âm bậc Tịnh Thánh, nơi khổ não nạn chết, hay vì làm nương cậy”. Hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát nhìn hoa sen cảm thương chúng sanh nhiều bệnh khổ.
 施藥觀音 寂靜施藥觀世音 尋聲救苦難思議 諦觀圓照三千界 楊枝淨水洗凡塵 坐於池邊,右手托頰,倚於膝上,凝視著面前的蓮花。 施藥觀音因能施予良藥,除治眾生身心病苦而得名。
In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin who gives medicine. (This statue helps to dispel disease and all other difficult circumstances. It teaches us about compassion and how to be free from anger.)
Gia đình Daniel Young cúng dường


dsc01149
10. Ngư Lãm Quán Âm:
là Quán Thế Âm tay cầm giỏ cá và nhánh lá. Do Ngài thấy con sông không có cầu, người qua sông rất dễ ngã xuống. Vì vậy Ngài hóa thân thành một mỹ nữ bán cá, nhưng có điều kiện rằng ai có nhiều tiền ném vào trong giỏ cá thì sẽ cưới làm chồng, nếu ném không trúng thì phải bỏ ra khoản tiền để xây cầu, kết quả chẳng có ai ném trúng. Những người không ném trúng đều phải mang tiền đến, tiền chất thành đống che khuất không còn nhìn thấy Ngài, khi nhìn lại thì mọi người thấy Ngài hóa thân đứng trên sông.
 魚籃觀音. 除障魚籃觀世音 慈無能勝演圓音 精真洞然眾業海 六道群迷蒙慈恩 乘於大魚背上,或一手提盛有大魚之籃。 表示排除羅剎、毒龍、惡鬼等障礙。
In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin of the fish basket. (This statue speaks of saving lives and souls. It teaches us to be kind to all forms of life and when to sacrifice for the benefit of others.)
Gia đình Phật tử Diệu Hoàng (San Jose) cúng dường


dsc00009

11. Đức Vương Quán Âm:
trong phẩm Phổ Môn chép rằng: “người đáng dùng thân Phạm Vương đặng độ thoát, Ngài liền hiện thân Phạm Vương mà vì đó nói pháp”. Phạm Vương là chủ cõi trời sắc giới, công đức rất lớn, nên còn gọi là Đức Vương. Hình tượng thông thường trong nhân gian là đầu đội bảo quan, ngồi kết già, tay phải cầm nhánh lá, tay trái để trên đầu gối.
11. 德王觀音赴感德王觀世音 性淨妙常香光嚴慧啟群萌觀自在 梵王身相應現來趺坐於岩上,右手持綠葉一枝。是三十三身觀音中的梵王身。梵王為色界之王,因德性高超故名「德王」
11. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin as King of Merit. (This statue is about accomplishments and a sense of spiritual worthiness. It teaches us of true virtues and how to become a person of integrity and spiritual refinement.)
Xuân Vân Healthcare & Dược Thảo Toàn Chân cùng đồng hương Phật tử Bắc Cali cúng dường

 
dsc01062
12. Thủy Nguyệt Quán Âm:
tức là Thủy Cát Tường Quán Thế Âm Bồ tát trong Thai Tạng Mạn trà la, mật hiệu của Ngài là Nhuận Sanh Kim Cang, Quán Thế Âm Bồ tát nhất tâm quán thủy tướng, nhập thủy định. Vì vậy hình tượng của Ngài ngồi kết già trên hoa sen nổi trong đại hải, tay trái cầm hoa sen, tay phải kết thí vô úy ấn, trong lòng bàn tay chảy xuống một dòng nước có hình mặt trăng nên gọi là Thủy Nguyệt Quán Âm.
水月觀音吉祥水月觀世音 寶光常寂照三途解結怨瞋八難苦 周徧寂湛大悲母月下乘蓮瓣,飄蕩海面觀看映照水上之月。是三十三身觀音中的辟支佛身。
 In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin of moon and water. (This statue speaks of cause and effect. It teaches us about reality, unreality and how our outer life is a reflection of some aspect of our own consciousness.)
Hương Linh Phật tử Quảng Cường & Quảng Lạc thành tâm cúng dường

dsc00008
13. Nhất Diệp Quán Âm: nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, liền được đến chỗ cạn. Có thể thấy hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát hiện trên nước. Ngài ngồi trên hoa sen nổi trên mặt nước, ngắm nhìn nước tâm suy nghĩ sâu sắc đến những nơi tối tăm không ánh sáng (địa ngục).
13. 一葉觀音. 乘蓮一葉觀世音 解縈眾生煩惱結 法音常轉廣長舌 定慧等持契果覺
13. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before One-Leaf Kuan Yin. (Floating upon a single leaf, Kuan Yin protects us from perishing in the astral sea. It teaches us to remain centered and how to master our subconscious energies.)
Gia đình Phật tử Quảng Đài thành tâm cúng dường
 


dsc01200
14. Thanh Cảnh Quán Âm: có các vị thần muốn tìm lấy Cam Lộ nên khuấy động nhũ hải, nhưng phát hiện trong biển có lọ thuốc độc, Quán Thế Âm Bồ tát vì sợ thuốc độc hại chúng sanh, mới phát tâm đại từ bi uống hết lọ thuốc độc, vì vậy mà cổ Ngài biến thành màu xanh. Hình tượng đặc trưng của Ngài là tay trái cầm hoa sen, lòng bàn tay phải hướng lên trên, ngồi kết già trên bệ đá.
14. 青頸觀音 勇健青頸觀世音 大悲示現威猛相 晦闇長夜為燈燭 苦海波翻作舟航 坐於斷崖上,右膝立起,右手置於膝上, 左手扶著岩壁,旁置一有柳枝之瓶, 是三十三身觀音中的佛身。
14. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Blue-Throat Kuan Yin. (This statue protects us from various poisons. It teaches us to be mindful of our speech and to always be in a vibration of loving-kindness.)dsc01195
15. Uy Đức Quán Âm:
Quán Thế Âm Bồ tát có đầy đủ uy đức để chiết phục và hộ trì chúng sanh. Trong phẩm Phổ Môn có đoạn: “người đáng dùng thân Thiên Đại Tướng Quân đặng độ thoát, Ngài liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân mà vì đó thuyết pháp”. Thiên Đại Tướng Quân có đầy đủ uy đức nên được gọi là Uy Đức Quán Âm. Hình tượng của Ngài là tay trái cầm kim cang xử biểu hiện uy thế để chiết phục tâm cang cường của chúng sanh, tay phải cầm hoa sen ngồi trên bệ đá.
15. 威德觀音 攝眾威德觀世音 摧破邪妖鎮魍魎 天大將軍度滄海 普門示現降吉祥 岩上觀水,左手持蓮花,右手著地。 是三十三身觀音中的天大將軍身。
15. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin of power and virtue. (This statue protects us from perceived oppressive authorities. It teaches us to focus our energies on expanding the good and pouring creative light into our goals.)
(Gia đình Chị Loan Nguyễn) thành tâm cúng dường 
dsc01076
16. Diên Mạng Quán Âm: là Quán Thế Âm Bồ tát bảo hộ thọ mạng chúng sanh. Phẩm Phổ Môn chép: “nguyền rủa các thuốc độc, muốn hại đến thân đó, do sức niệm Quán Âm, trở hại nơi bổn nhơn”. Có thể tiêu trừ chú thuật nguyền rủa và độc dược thêm tuổi thọ, cho nên gọi là Diên Mạng Quán Âm. Ngài đội bảo quan, mặc Thiên y, anh lạc trang nghiêm, 20 cánh tay để dìu dắt và cứu hộ chúng sanh.
16. 延命觀音 息災延命觀世音 滅諸咒詛毒怨害 懸示留礙輪迴種 紫金光照覺滄海 倚水邊岩上,悠然觀賞景物。 此尊能消除咒詛及毒藥,令眾生延命長壽故稱「延命」。 乘一葉蓮瓣浮於水面漂行。 是三十三身觀音中的宰官身。
16. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin who extends life. (This statue protects us from the fear of curses and poisons. It teaches us that light is our protection and that, by the law of attraction, harm always returns to its source.)
(Gia đình Nhuận Diệu Hoàng - Nhuận Minh Định cúng dường)

dsc00006

17. Chúng Bảo Quán Âm:
là hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát tay cầm vàng bạc vật báu. Nếu có chúng sanh vì tìm cầu báu vật như vàng bạc, lưu ly, mã não, san hô, hổ phách, trân châu… vào trong thâm sơn đại hải, giả sử gió lớn thổi trôi dạt đến nước quỷ La Sát, nếu có một người xưng danh hiệu Ngài, thì đều được giải thoát. Hình tượng của Quán Thế Âm Bồ tát biểu hiện sự an ổn.
17.眾寶觀音 妙嚴眾寶觀世音 般若光宣示真際 寂靜明心覺觀照 長者身相度群迷 坐在地上,右手向地,左手放在彎起的膝上, 是三十三身觀音中的長者身.
17. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin of various treasures. (This statue offers spiritual seekers inner fortification and protection. It teaches us to seek help when we have gone off course and that one person’s prayer can make a difference for the many.)

Gia đình Sư cô Thích Nữ Hiền Trí & Gia đình Kiều Võ thành tâm cúng dường


dsc0119018. Nham Hộ Quán Âm:
là hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát ngồi trong hang đá. phẩm Phổ môn chép: “Rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa đốt, do sức niệm Quán Âm, theo tiếng tự bỏ đi”. Thường trong hang động có nhiều chướng khí và trùng độc, là chỗ có nhiều nguy hiểm đối với những người qua núi, Quán Thế Âm hiện ra thì mọi nguy hiểm đều tiêu tan hết.
18. 岩戶觀音 寂然岩戶觀世音 淨眼普觀周沙界 息滅三毒貪愛苦 蚖蛇蝮蝎出窟穴 端坐於岩窟內。 《普門品》云:「蚖蛇及蝮蠍,氣毒煙火燃,念彼觀音力,尋聲自迴去。」 因這些毒蟲多盤踞洞穴內,為免其出洞危害眾生,觀音因此坐鎮岩窟中保護眾生。
18. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin of the rock cave. (This statue offers protection from negative vibrations and negative perceptions. It teaches us how to properly care for our bodies and to guard the gate of consciousness.)

Gia đình Út Nguyễn (Marina) cúng dường

 

19. Năng Tĩnh Quán Âm: Quán Thế Âm Bồ tát cứu giúp thủ hộ những người gặp nạn được an ổn. Hoặc trôi dạt biển lớn, các nạn quỷ cá rồng, do sức niệm Quán Âm, sóng mòi chẳng chìm đặng. Quán Thế Âm Bồ tát là thần thủ hộ trên biển. Hình tượng của Ngài biểu hiện tướng tĩnh lặng.
19. 能靜觀音 安穩能靜觀世音 開示法藏戒定慧 三無漏學善護念 悲智雙運登覺岸 坐水邊岩上,雙手安置石上作靜寂相。 能靜觀音因能救護遭難者,使得平靜安穩而得名,為海路守護神。
19. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin who calms. (This statue helps us to be centered. It teaches us how to overcome anger and ignorance and not to be moved by any appearance or experience.)
 
20. A Nậu Quán Âm: Quán Thế Âm Bồ tát quán sát mọi động tĩnh của đại hải. Thệ nguyện của Ngài như bài kệ:“ông nghe hạnh Quán Âm, khéo ứng các nơi chỗ, thệ rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn”. Hình tượng của Ngài đầu búi tóc thiên kế, mặc Thiên y màu vàng, tay trái cầm mảnh y trước bụng, tay phải thả trên gối phải, mắt nhìn đại hải, hạnh nguyện của Ngài xua tan những hiểm nạn trên biển làm cho tất cả định tĩnh không còn tai ương.
20. 阿耨觀音. 觀海阿耨觀世音 妙善圓明不思議 銷塵龍魚諸鬼難 度脫有情出淪溺立右膝坐於岩上,雙手抱膝觀望大海。
20. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Anu Kuan Yin. (This statue represents the sacred mountain lake Anu. The rivers flowing from the lake pour out heavenly blessings in every direction. It teaches us about the path of the Bodhisattva and bids us to spread the message of Kuan Yin’s transmuting powers of mercy and compassion to the world.)
 
dsc01150
21. A Ma Đề Quán Âm: Hình tượng của Ngài rất đặc thù có ba mắt bốn tay, ngồi trên lưng sư tử trắng, đội bảo quan, hai tay bên phải, một tay cầm hoa sen trắng, một tay cầm con chim cát tường trắng; hai tay bên trái, một tay cầm pháp khí hình con phượng 3 đầu, một tay cầm con cá. Khắp thân có ánh sáng, mặc thiên y đeo anh lạc, diên mạo rất đoan nghiêm.
21. 阿摩提觀音 無畏觀音阿摩提 毘沙門天威神力 顧盼微塵目雄毅 智慧照見離苦際 雙手置膝上,遍身有光焰坐在岩上, 是三十三身觀音中的毘沙門身。
21. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin of fearlessness. (This statue bestows fearlessness when in challenging circumstances. It teaches us to be filled with love and guard against judging reality by what is perceived through the five senses.)

 

Yin Sithol & Trần Geri (New York) thành tâm cúng dường 


dsc01061
22. Diệp Y Quán Âm:
Ngài hiện thân Thiên nữ, đội bảo quan, trên bảo quan có hóa thân Vô Lượng Thọ Phật. Quanh thân có vòng lửa, ánh sáng trong suốt khắp thân. Có bốn tay, hai tay bên phải, một tay cầm quả cát tường để trước ngực, một tay kết thí nguyện ấn; hai tay bên trái, một tay cầm rìu, một tay cầm sợi dây, ngồi trên hoa sen. Diệp Y Quán Âm là vị Bồ tát của nông dân cầu nông cụ và cầu không bệnh dịch, tai nạn, trùng độc.
22. 葉衣觀音 圓明葉衣觀世音 三千威儀妙慈容 神光內凝覺真澄 心光發宣帝釋身 坐於敷草的岩上,是三十三身觀音中的帝釋身
22. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Leaves-Robe Kuan Yin. (This statue protects against disease and ensures longevity. It teaches us how to work with the forces of nature and to gain wisdom through observing the manifestations of cosmic law.)
Allure Dental Office & Lee Family cúng dường
 

dsc0119823. Lưu Ly Quán Âm:
Tương truyền vào thời Bắc Ngụy, Tôn Kính Đức trấn giữ biên cương, ông tạo tượng Quán Thế Âm Bồ tát để tôn thờ. Sau bị Di Địch bắt xử cực hình. Ông nằm mộng thấy thầy Sa Môn dạy phải trì tụng một ngàn biến kinh “Diên Mạng Thập Cú Quán Âm”, lúc tử hình ông ba lần chém nhưng không chút thương tích, nên ông được tha chết. Vì phụng thờ lễ bái Quán Thế Âm Bồ tát mà đầu ông còn hiện ba vết sẹo. Hình tượng Ngài cầm bình lưu ly xanh, đứng trên cánh hoa sen du hóa trên mặt nước.
23.琉璃觀音. 淨妙琉璃觀世音 旋湛清瑩熙怡相 息諸災厄成虛淨 銷滅三毒證菩提 觀音雙手捧琉璃香爐(或缽),乘蓮瓣浮於水面, 是三十三身觀音中的自在天身。
23. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Vaidurya Kuan Yin. (This statue is for healing. It teaches us to use lapis lazuli for healing and to bless and pray for all suffering life.)
Hương linh Phật tử Nguyễn Thị Do - Pháp danh: Nguyên Định & Gia đình thành tâm cúng dường

dsc0105724. Đa La Tôn Quán Âm:
dùng vật báu vô giá trang nghiêm thân để trừ khổ não cho chúng sanh, tất cả chúng sanh vui ưa vào pháp giới chư Phật. Ngài hiện thân người con gái, tướng mạo từ bi, mặc y trắng, hai tay hiệp chưởng cầm hoa sen xanh.
24. 多羅觀音 救苦多羅觀世音 與樂拔苦現剎塵 甘露徧灑十方界 遍應六趣普現身 直立乘雲,合掌,手持青蓮花。 梵名「多羅」亦為救度,故又名「救度母觀音」。 《普門品》云:「或值怨賊繞,各執刀加害, 念彼觀音力,咸即起慈心。」為此尊由來。
24. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Tara Kuan Yin. (This statue is of the Mother of Salvation. It teaches us about the feminine aspect of God and how to always view others with healing compassion.)
Các Phật tử: 

Quảng Hiếu, Nhuận Diệu Phước, Nhuận Diệu Thanh, Nhuận Minh Chánh, Nhuận Diệu Phương, Độ Sanh Sen hỷ cúng

dsc01192
25. Cáp Lỵ Quán Âm:
Vua Đường Văn Tông thích ăn thịt con hàu, một ngày nọ vua bắt được một con sò lớn, vua dùng dao mổ hoài mà không mở được vỏ sò, ông mới đốt hương cầu nguyện, con sò hóa thành Quán Âm Đại Sĩ. Nhà Vua triệu vị thiền sư đến nói: người đáng dùng thân đặng được độ, thì hiện thân này mà nói pháp. Hiện thân Đại Sĩ là việc hy hữu không tin hay sao. Nhà vua rất vui liền ban chiếu chùa chiền trong khắp thiên hạ tạo tượng Đại Sĩ để tôn thờ. Đây là sự tích của Cáp Lỵ Quán Âm.
25.蛤蜊觀音 啟悟蛤蜊觀世音 慈誨愛語殷玄示 無礙神變覺有情 歷劫熏修應微塵 自蛤蜊貝殼中示現,是三十三身觀音中的菩薩身
25. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin of the clam. (This statue protects us from perceived harm. It teaches us how to overcome certain states of consciousness and how to open closed, unmoving hearts and situations.)
(Gia đình Phật tử Huệ Hoa thành tâm cúng dường)

26. Lục Thời Quán Âm: là vị Bồ tát ngày đêm từ bi thủ hộ chúng sanh. Thời xưa miền Bắc Ấn Độ một ngày đêm chia làm sáu thời, một năm cũng chia làm sáu thời là: “nắng ít, nắng nhiều, mưa, mát, lạnh ít, lạnh nhiều”; Do đó mà nói thành “Quán Thế Âm thường trông chúng sanh”.
26. 六時觀音. 淨光六時觀世音 晝夜開敷慈音揚 普願輪迴諸眾生 咸令安樂超出相 右手持梵篋的立像,此篋是六字章句陀羅尼, 誦之得脫六道苦果得六妙門,證六根相應。 為三十三身觀音中的居士身。
26. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin of six hours. (This statue reminds us of Kuan Yin’s omnipresence and omniscience. It teaches us mastery over time and about being present in the Now.)
dsc0118427. Phổ Bi Quán Âm: Quán Thế Âm Bồ tát từ bi thương tất cả chúng sanh, khắp trong tam thiên đại thiên thế giới. “Người đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên được độ thoát, liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp”. Vì lòng từ bi và uy đức của Ngài rất lớn phổ chiếu tất cả tam giới cho nên có tên gọi là Phổ Bi Quán Âm.
27. 普悲觀音. 寶光普悲觀世音 妙相慈顏淨端嚴 圓明照徹三有海 大自在天聖威神 雙手披衣,立於山嶽之上。 「普慈」意即普遍施給眾生慈悲。 是三十三身觀音中的大自在天身。
27. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin of universal compassion. (This statue brings promises of an end to all suffering. It teaches us about compassion as the nexus between heaven and earth, and how to attain enlightenment by actively practicing compassion.)

(Gia đình Linda Nguyễn - San Francisco- thành tâm cúng dường)

28. Mã Lang Phụ Quán Âm: Đời Đường có một mỹ nữ mà những người con trai đều tranh nhau cưới, nàng nói trong một đêm nếu đọc thuộc được phẩm Phổ Môn sẽ lấy làm chồng, đêm ấy có hai mươi người thuộc, lại một đêm tụng trọn bộ kinh Kim Cang cũng sẽ lấy làm chồng, đêm ấy còn lại mười người, sau ba ngày có thể tụng thuộc Kinh Pháp Hoa thì sẽ kết ước. Trong số đó chỉ có người thanh niên họ Mã được chọn. Ngày kết hôn người con gái bỗng dưng chết biến thành ánh sáng bay lên không trung biến mất. Hình tượng Ngài cầm quyển Kinh Pháp Hoa và cây gậy có hình đầu lâu.
28.馬郎觀音. 善德觀音馬郎婦 寂妙湛然淨明露 夢幻泡影示出離 光照癡闇煩惱除 民間婦女形象。 即在「魚籃觀音」故事中化身為少女嫁給馬郎的觀音。 是三十三身觀音中的婦女身。
28. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin, called the wife of Ma-Lang. (This statue bids us to demonstrate the path to higher consciousness. It teaches discernment of spirits and prepares us to share our insights with others.)
dsc01158


29. Hiệp Chưởng Quán Âm
Còn gọi là Thanh Văn Quán Âm. Thanh Văn là nghe Phật thuyết pháp được khai ngộ mà xuất gia. “người đáng dùng thân Thanh Văn được độ thoát Ngài liền hiện thân Thanh văn mà vì đó nói pháp”. Hình tượng của Ngài biểu hiện sự an tường.
29.合掌觀音. 禮敬合掌觀世音 耳根圓通法門開 清淨寶覺徧含容 普令解脫越苦海 合掌立於蓮華臺上,乃三十三身觀音中的婆羅門身。
29. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin of prayer. (This statue represents dedication of one’s life to a spiritual path. It teaches us about devotion and the gifts of the Holy Spirit.)
30. Nhất Như Quán Âm: Quán Thế Âm Bồ tát cưỡi mây bay trong hư không chinh phục lôi điện sấm sét. Phẩm Phổ Môn chép: “mây sấm nổ sét đánh, tuông giá xối mưa xuống, do sức niệm Quán Âm, liền đặng tiêu tan cả”. Nhất như có nghĩa là bất nhị, bất dị; Bất Nhị Bất Dị là Chơn Như. Chơn Như là sự sự vô ngại biến mãn khắp pháp giới. Quán Âm diệu trí lực chính là pháp quán nhất như.
30.一如觀音. 法性一如觀世音 大悲如海性圓澄 慈音無遮開沉惑 直趣覺海不二門 觀音坐在雲中蓮華座上立左膝,現征伏雷電之姿, 為《普門品》云:「雲雷鼓掣電,降雹澍大雨, 念彼觀音力,應時得消散。」之表徵。
30. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin of oneness. (This statue represents harmony. It teaches us to rise above the vibrations of this world and to remain centered when experiencing the appearance of negative energy.)
dsc01185
31. Bất Nhị Quán Âm:
là biểu tượng bổn và tích bất nhị của Quán Thế Âm. Phẩm Phổ Môn chép: “người đáng dùng thân chấp kim cang Thần đặng độ thoát, liền hiện Chấp Kim Thần mà vì đó nói pháp. Quán Thế Âm là vị thủ hộ cho Phật, cũng là ứng hóa thân của Phật, vì bổn và tích đều chẳng phải hai nên gọi là Bất Nhị Quán Âm. Hình tượng Ngài ngồi trên bệ đá hai tay chấp trì kim cang xử.
31.不二觀音 圓融不二觀世音 普救眾生施無畏 金剛教化覺岸回 無上妙淨蓮池會 兩手低垂,乘一片蓮葉浮於水面, 是三十三身觀音中的執金剛神身。
31. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin of non-duality. (This statue promises protection from perceived negative energies. It teaches us how to suspend judgment and conquer our belief in any internal or external division.)
(Phật tử Nhuận Diệu Hà và Nguyễn Hồng Ân thành tâm cúng dường)

32. Trì Liên Quán Âm: Là Quán Thế Âm Bồ tát tay cầm hoa sen. Quán Thế Âm Bồ tát lấy hoa để biểu trưng cho bổn thệ, vì cầm hoa sen đã nở hay chưa nở nên còn gọi là liên hoa thủ. Vì hoa sen có nhiều nhơn duyên đặc thù nên cũng lấy hoa sen làm đài. Hình tượng Quán Âm đứng trên lá sen, hai tay cầm hoa sen, đầu đội bảo quan, mặc thiên y, viên mãn trang nghiêm.
32.持蓮觀音. 妙哉持蓮觀世音 缽頭摩華淨妙香 十四無畏功德藏 六道眾生同悲仰 雙手執持一莖蓮華,是三十三身觀音中的童男童女身。
32. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin holding a lotus. (This statue represents the vow of the bodhisattva. It teaches us to correctly perceive the requirement of the hour and how to consciously work with the energies of our chakras.)
(Phật tử Diệu Tịnh và Gia đình thành tâm cúng dường)

33. Sái Thủy Quán Âm: là Quán Thế Âm Bồ tát đứng trên tường vân tay cầm chén nước rưới xuống. Lòng bi răn như sấm, ý từ diệu dường mây, như mưa pháp cam lộ, dứt trừ lửa phiền não. Sái thủy là rưới một loại nước thơm, là pháp tu tụng niệm gia trì làm cho thanh tịnh. Đây là bổn thệ của Quán Thế Âm để khai ngộ Phật tánh của tất cả chúng sanh.
33.灑水觀音. 清淨灑水觀世音 妙湛慈母化閻浮 如海印現悉平等 普濟含識出三途 又名滴水觀音,左手持缽,右手執楊枝作灑水狀。
33. In humble adoration, I kneel and touch my forehead to the ground before Kuan Yin who sprinkles pure water. (This statue represents the many blessings of Kuan Yin. It teaches us about the healing, transforming powers of forgiveness, mercy and compassion.)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn