Theo dõi đơn hàng
 
Giá bán
Qty
Tiền mua hàng : $0.00
DONATE
GHI DANH ĐỂ NHẬN BẢN TIN
Nhập địa chỉ email
KHÁCH THĂM VIẾNG
59,200

Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh

16/08/20237:13 CH(Xem: 1491)
Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh

NGHI THỨC

SÁM  HỐI

(Thích Pháp Lưu – Thích Nguyên Hùng soạn dịch)

__________

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI

(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

 

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam xóa ha. (3 lần)

 

TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

 

HỒNG DANH SÁM HỐI

(Sám-hối là làm cho ba nghiệp được thanh-tịnh)

__________

(Tất cả đều quỳ thẳng và chắp tay, vị chủ lễ cầm ba cây hương đưa ngang trán và đọc bài cúng hương như sau):

 

Nguyện thử diệu hương vân,

Biến mãn thập phương giới,

Cúng-dường nhứt-thế Phật,

Tôn pháp chư Bồ tát,

Vô biên Thanh văn chúng,

Cập nhứt thế Thánh-Hiền,

Duyên khởi quang minh đài,

Xứng tánh tác Phật-sự,

Phổ huân chư chúng-sanh,

Giai phát Bồ-Đề tâm,

Viễn-ly chư vọng-nghiệp,

Viên-thành vô-thượng đạo.

 

KỆ TÁN-DƯƠNG PHẬT-BẢO

Pháp vương vô-thượng tôn

Tam-giới vô luân thất

Thiên nhơn chi Đạo-sư

Tứ-sanh chi từ-phụ

Ư nhứt niệm quy-y

Năng diệt tam-kỳ nghiệp

Xưng dương nhược tán-thán

Ức kiếp mạc năng tận.

(Đứng dậy cấm hướng lên lư rồi chắp tay đứng thẳng và niệm lớn):

__________

 

QUÁN TƯỞNG

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,

Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì,

Ngã thử đạo tràng như Đế-châu,

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,

Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. (1 xá)

 

                         


 

- Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tận hư-không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị-lai thập-phương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền- Thánh Tăng, Thường-trú Tam-Bảo. (1 lạy)

 

- Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ, Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Long-Hoa Giáo-chủ đương lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Đại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Đại- hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ-Pháp Chư-tôn Bồ-tát, Linh-sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

 

- Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới Đại-từ Đại-bi A-Di-Đà Phật, Đại bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Đại-Thế-Chí Bồ-tát, Đại-nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Đại-hải-chúng Bồ-tát. (1 lạy)

                      (Đồng đứng ngay thẳng chắp tay đọc bài)

 

TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên đàn

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành

Pháp thân mầu nhiệm hiển hình

Chứng minh hương nguyện phước lành ban cho

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Ma-ha-tát  (3 lần)

TRÌ TỤNG

CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát  (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni.

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.

Nam-mô thập phương thường trụ Tam bảo (3 lần)

KHAI KINH KỆ

        Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,

Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

Nam-mô Hồng Danh Hội Thượng Bồ-Tát. (3 lần)

 

HỒNG DANH BỬU SÁM

 

Đại từ đại bi thương chúng sanh

Đại hỷ đại xả cứu muôn loài

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm

Đệ tử chí tâm quy mạng lễ:

Nam-mô quy y Kim cang thượng sư

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng

Nay con phát tâm không vì tự cầu phước báo trời người, Thanh văn, Duyên giác, cho đến giai vị Bồ-tát quyền thừa, mà chỉ quy y các Pháp thượng thừa, phát tâm Bồ-đề, nguyện cùng chúng sanh trong khắp pháp giới, đồng thời chứng đắc quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Con xin quy y tất cả chư Phật ở khắp mười phương, cùng tận hư không.

Con xin quy y tất cả Chánh pháp ở khắp mười phương, cùng tận hư không.

Con xin quy y tất cả Thánh tăng ở khắp mười phương, cùng tận hư không.

Nam-mô Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô-Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. O (8)

Nam-mô Phổ Quang Phật. O (9)

Nam-mô Phổ Minh Phật. O (10)

Nam-mô Phổ Tịnh Phật. O (11)

Nam-mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. O (12)

Nam-mô Chiên Đàn Quang Phật. O (13)

Nam-mô Ma Ni Tràng Phật. O (14)

Nam-mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. O (15)

Nam-mô Nhứt Thiết Thế-Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. O (16)

Nam-mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. O (17)

Nam-mô Huệ Cự Chiếu Phật. O (18)

Nam-mô Huệ Đức Quang Minh Phật. O (19)

Nam-mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim-Quang Phật. O (20)

Nam-mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. O (21)

Nam-mô Đại Bi Quang Phật. O (22)

Nam-mô Từ Lực Vương Phật. O (23)

Nam-mô Từ Tạng Phật. O (24)

Nam-mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. O (25)

Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật. O (26)

Nam-mô Thiện Ý Phật. O (27)

Nam-mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. O (28)

Nam-mô Kim Hoa Quang Phật. O (29)

Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. O (30)

Nam-mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. O (31)

Nam-mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. O (32)

Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. O (33)

Nam-mô Bất Động Trí Quang Phật. O (34)

Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. O (35)

Nam-mô Tài Quang Minh Phật. O (36)

Nam-mô Trí Huệ Thắng Phật. O (37)

Nam-mô Di Lặc Tiên Quang Phật. O (38)

Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí- Vương Phật. O (39)

Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật. O (40)

Nam-mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. O (41)

Nam-mô Nhựt Nguyệt Quang Phật. O (42)

Nam-mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật. O (43)

Nam-mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. O (44)

Nam-mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật. O (45)

Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật. O (46)

Nam-mô Thường Quang Tràng Phật. O (47)

Nam-mô Quan Thế Đăng Phật. O (48)

Nam-mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. O (49)

Nam-mô Pháp Thắng Vương Phật. O (50)

Nam-mô Tu Di Quang Phật. O (51)

Nam-mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật. O (52)

Nam-mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. O (53)

Nam-mô Đại Huệ Lực Vương Phật. O (54)

Nam-mô A Súc Tỳ Hoan-Hỉ Quang Phật. O (55)

Nam-mô Vô-Lượng-Âm-Thinh-Vương Phật. O (56)

Nam-mô Tài-Quang Phật. O (57)

Nam-mô Kim-Hải-Quang Phật. O (58)

Nam-mô Sơn-Hải-Huệ-Tự-Tại-Thông-Vương Phật. O (59)

Nam-mô Đại-Thông-Quang Phật. O (60)

Nam-mô Nhứt-Thiết-Pháp-Tràng-Mãn-Vương Phật. O (61)

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (62)

Nam-mô Kim-Cang Bất-Hoại Phật. O (63)

Nam-mô Bảo-Quang Phật. O (64)

Nam-mô Long-Tôn-Vương Phật. O (65)

Nam-mô Tinh-Tấn-Quân Phật. O (66)

Nam-mô Tinh-Tấn-Hỷ Phật. O (67)

Nam-mô Bảo-Hỏa Phật. O (68)

Nam-mô Bảo-Nguyệt-Quang Phật. O (69)

Nam-mô Hiện-Vô-Ngu Phật. O (70)

Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật. O (71)

Nam-mô Vô-Cấu Phật. O (72)

Nam-mô Ly-Cấu Phật. O (73)

Nam-mô Dõng-Thí Phật. O (74)

Nam-mô Thanh-Tịnh Phật. O (75)

Nam-mô Thanh-Tịnh Thí Phật. O (76)

Nam-mô Ta-Lưu-Na Phật. O (77)

Nam-mô Thủy-Thiên Phật. O (78)

Nam-mô Kiên-Đức Phật. O (79)

Nam-mô Chiên-Đàn Công-Đức Phật. O (80)

Nam-mô Vô-Lượng-Cúc-Quang Phật. O (81)

Nam-mô Quang-Đức Phật. O (82)

Nam-mô Vô-Ưu-Đức Phật. O (83)

Nam-mô Na-La-Diên Phật. O (84)

Nam-mô Công-Đức-Hoa Phật. O (85)

Nam-mô Liên-Hoa-Quang-Du-Hí Thần-Thông Phật. O (86)

Nam-mô Tài-Công-Đức Phật. O (87)

Nam-mô Đức Niệm Phật. O (88)

Nam-mô Thiện Danh-Xưng Công-Đức Phật. O (89)

Nam-mô Hồng-Diệm-Đế-Tràng-Vương Phật. O (90)

Nam-mô Thiện-Du-Bộ Công-Đức Phật. O (91)

Nam-mô Đấu-Chiến-Thắng Phật. O (92)

Nam-mô Thiện-Du-Bộ Phật. O (93)

Nam-mô Châu-Tráp Trang-Nghiêm-Công-Đức Phật. O (94)

Nam-mô Bảo-Hoa Du-Bộ Phật. O (95)

Nam-mô Bảo-Liên-Hoa-Thiện-Trụ-Ta-La-Thọ-Vương Phật. O (96)

Nam-mô Pháp-Giới-Tạng-Thân-A-Di-Đà Phật. O (97)

         Như vậy hết thảy, Đức Phật Thế Tôn, trong mọi thế giới, thường trụ ở đời, cúi xin các Ngài từ bi thương xót, nhớ nghĩ đến con : Hoặc trong đời, hoặc ở đời trước, hoặc từ vô thuỷ sinh tử đến nay, con đã gây ra tất cả tội chướng: hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm con vui mừng theo;  hoặc vật của chùa, hoặc vật của Tăng, hoặc đồ vật của bốn phương Tăng chúng; hoặc tự mình lấy, hoặc bảo người lấy, hoặc thấy người lấy con vui mừng theo; năm tội vô gián, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm con vui mừng theo; mười nghiệp bất thiện, hoặc tự mình phạm, hoặc bảo người phạm, hoặc thấy người phạm con vui mừng theo; những tội lỗi ấy đều xin sám hối. Các tội đã làm, hoặc có che giấu, hoặc không che giấu, đáng đoạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các đường ác khác, như chốn biên địa, như hạng hạ tiện, tôi tới bần cùng, nay xin sám hối hết thảy tội lỗi trong các chốn đó.

Nay Phật Thế Tôn, chứng biết cho con, thương tưởng đến con, con lại đối trước chư Phật Thế Tôn, kính bạch như vầy : nếu con đời này, hay những đời trước, từng hành bố thí, hoặc giữ tịnh giới , nhẫn đến bố thí cho loài súc sanh chỉ một nắm cơm, hoặc tu tịnh hạnh; bao nhiêu căn lành cứu giúp chúng sanh, bao nhiêu căn lành tu hạnh Bồ-đề, bao nhiêu căn lành tu trí Vô thượng, tất cả căn lành cùng gom hết lại, đều đem hồi hướng về đạo Bồ-đề. Chư Phật hiện đời, đời trước đời sau, hồi hướng thế nào, chúng con ngày nay, hồi hướng thế ấy.

 

Sám hối tất cả tội lỗi đã tạo, vui theo phước lành đã vun bồi được, cùng với công đức thỉnh Phật trụ thế, con nguyện thành tựu trí tuệ vô thượng. Chư Phật quá khứ, hiện tại, tương lai đều là những bậc tối thắng muôn loài, là biển công đức, vô lượng vô biên, nên nay con xin cúi đầu đảnh lễ.

 

Bao nhiêu thế giới trong mười phương

Ba đời tất cả đấng Pháp vương

Con dùng thân miệng ý thanh tịnh

Đảnh lễ hết thảy không thừa sót.

 

Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền

Hiện khắp trước tất cả Như Lai

Một thân lại hiện khắp các cõi

Mỗi thân đều lễ các cõi Phật.

 

Một hạt bụi có vô số Phật

Các chúng Bồ-tát hội trong đó

Bụi trong vô lượng cõi cũng vậy

Con tin chư Phật cũng khắp đầy.

 

Mỗi vị đều dùng biển âm thanh

Diễn nói vô biên lời vi diệu

Đến tận tất cả kiếp đời sau

Khen biển công đức Phật thâm sâu.

 

Dùng các tràng hoa thơm đẹp nhất

Tàn lọng, lễ nhạc và hương xoa

Các phẩm vật trang nghiêm thượng diệu

Con xin cúng dường chư Như Lai.

 

Y phục đẹp nhất, hương thơm nhất

Hương bột, hương đốt cùng đèn đuốc

Mỗi loại nhiều như núi Diệu Cao

Con đem cúng dường khắp Như Lai.

 

Con dùng tâm hiểu rộng thù thắng

Tin sâu chư Phật khắp ba đời

Đều dùng sức hạnh nguyện Phổ Hiền

Cúng dường khắp tất cả Như Lai.

 

Thuở xưa con tạo bao nghiệp ác

Đều do vô thỉ tham sân si

Từ thân miệng ý mà sinh ra

Tất cả nay con đều sám hối.

 

Mười phương tất cả các chúng sinh

Nhị thừa hữu học và vô học

Hết thảy Như Lai và Bồ-tát

Hết thảy công đức đều vui theo.

 

Mười phương hết thảy đấng Thế Đăng

Những vị đầu tiên chứng bồ-đề

Nay con đều thỉnh hết các Ngài

Chuyển bánh xe pháp diệu vô thượng.

 

Nếu chư Phật muốn vào Niết-bàn

Con đều chí thành xin mời thỉnh

Nguyện xin ở lâu vô số kiếp

Độ khắp mọi loài được lợi lạc.

 

Bao nhiêu công đức cúng dường, khen ngợi

Thỉnh Phật ở đời chuyển pháp luân

Tuỳ hỉ sám hối các căn lành

Hồi hướng chúng sinh và Phật đạo.

 

Nguyện đem công đức thù thắng nầy

Hồi hướng chân pháp giới vô thượng

Tánh tướng Phật, Pháp và Tăng già

Chơn, Tục dung thông ấn chánh định

Biển công đức vô lượng như vậy

Nay con thảy đều hồi hướng hết.

 

Thân khẩu ý của mọi chúng sanh

Thấy lầm, phỉ báng và chấp chặt

Tất cả những nghiệp nhân như vậy

Nguyện đều dứt hết không còn thừa

Mỗi trí niệm sáng soi các cõi

Độ chúng sanh không chút nản lòng

Khi nào thế giới hư không hết

Chúng sanh, nghiệp, phiền não không còn

Bốn pháp rộng vô biên như vậy

Nay nguyện hồi hướng cũng như vậy.

 

Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần)

 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

TÂM KINH

 

Ngài Bồ-tát Quán Tự Tại khi thực hành trí tuệ Bát Nhã Ba la mật thâm sâu thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn.

Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.

Nầy Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.

Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức.

Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới.

Không có vô minh, mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết. Không có khổ, tập, diệt, đạo. Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc.

Khi vị Bồ-tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.

Các vị Phật ba đời vì nương theo trí tuệ Bát Nhã nầy mà đắc quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.

Cho nên phải biết rằng Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là chú vô thượng, là chú tối thắng nhất, luôn trừ các khổ não, chân thật không hư dối. Cho nên khi nói đến Bát nhã Ba la mật đa, tức là phải nói câu chú:

Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề Tát bà ha (3 lần)

 

Thất phật diệt tội chân ngôn :

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. (3 lần)

__________

 

VÃNG-SANH QUYẾT-ĐỊNH CHƠN-NGÔN:

Nam-mô a di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha.

A di rị đô bà tỳ,

A di rị đa tất đam bà tỳ,

A di rị đa tì ca lan đế,

A di rị đa, tì ca lan đa,

Dà di nị dà dà na,

Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

 __________


PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI!

Đệ tử chúng con từ vô thỉ.
Gây bao tội ác bởi lầm mê
Đắm trong sanh tử đã bao lần
Nay đến trước đài vô Thượng giác
Biển trần khổ lâu đời luân lạc
Với sanh linh vô số điêu tàn
Sống u hoài trong kiếp lầm than
Con lạc lõng không nhìn phương hướng
Đoàn con dại từ lâu vất vưởng
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng
Xin hướng về núp bóng từ quang
Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước
Bao tội khổ trong đường ác trược
Vì tham, sân, si mạn gây nên
Con hôm nay giữ trọn lời nguyền
Xin sám hối để lòng thanh thoát
Trí huệ quang minh như nhật nguyệt
Từ Bi vô lượng cứu quần sinh
Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình
Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi
Theo gót Ngài vượt qua khổ ải
Nương thuyền từ vượt bể ái hà
Nhớ lời Ngài," Bờ giác không xa"
Hành thập thiện cho đời tương sáng
Bỏ việc ác, cho đời quang đãng
Đem phúc lành gieo rắc phàm Nhân
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng
Con nguyện được sống đời rộng rãi
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi
Hình bóng Người cứu khổ chúng sanh
Để theo Ngài trên bước đường lành
Chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ
Chúng con khổ, nguyện xin tự độ
Ngoài tham lam sân hận ngập trời
Phá si mê trí huệ tuyệt vời
Con nhớ đức Di Đà lạc quốc
Phật A Di Đà thân kim sắc
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
Năm tu di uyển chuyển bạch hào
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
Trong hào quang hóa vô số Phật
Vô số Bồ Tát hiện ở trong
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
Quy mạng lễ A Di Đà Phật
Ở phương Tây thế giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh
Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới, đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

Nam-mô A Di Đà Phật. (30 lần - niệm nhiều càng tốt)

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Đại Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

(Đồng quỳ xuống chắp tay và đọc bài sám như sau)

 

Sám nguyện

Đệ tử hôm nay quỳ trước điện,
Chí tâm đảnh lễ đấng Từ Tôn,
Đã bao phen sanh tử dập dồn,
Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo,
Thế Tôn đã đinh ninh di giáo,
Mà con còn đắm đuối mê say,
Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày,
Tai thích tiếng mật đường dua nịnh,
Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh,
Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go,
Thân ham dùng gấm vóc sa sô,
Ý mơ tưởng bao la vũ trụ,
Bởi lục dục lòng tham không đủ,
Lấp che mờ trí tuệ từ lâu,
Hôm nay con giác ngộ hồi đầu,
Xin sám hối phơi bày tỏ rõ,
Nguyện tội ác từ nay lìa bỏ,
Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê,
Trước đài sen thành kính hướng về,
Tịnh tâm ý quy y Tam Bảo,
Phật giới cấm chuyên trì chu đáo,
Dứt tận cùng cội rễ vô minh,
Chí phàm phu tự lực khó thành,
Cầu đức Phật từ bi gia hộ,
Dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ,
Con dốc lòng vì đạo hy sinh,
Nương từ quang tìm đến bảo thành,
Đặng tự giác giác tha viên mãn.

 

(Tiếp đọc bài hồi hướng)

 

HỒI HƯỚNG

Sám-hối công-đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi-hướng,

Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,

Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát.

 

Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,

Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.

Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.

 

Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,

Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.

 

Nguyện dĩ thử công-đức,

Phổ cập ư nhứt thiết,

Ngã đẳng dữ chúng-sanh,

Giai cộng thành Phật-đạo.


 

PHỤC NGUYỆN :   

Nam-mô A-Di-Đà Phật

Thượng lai đệ-tử chúng đẳng, chí thành lễ Phật Hồng danh, sám hối công-đức.

Chuyên vì, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Thứ  nguyện hiện tiền đệ-tử chúng đẳng, tội diệt phước sanh, Bồ-đề tâm tăng trưởng, trí tánh thường minh, Bát-nhã hoa khai, Đạo tâm bất thối.

 

PHỔ NGUYỆN :

Âm siêu dương thới, Pháp giới chúng sanh, Tình dữ vô tình, Tề thành Phật-đạo.

Nam-mô A-Di-Đà Phật.

(Đồng niệm lớn)

 

TAM QUY-Y:

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô-thượng tâm. (1 lạy)

 

Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh-tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)

 

Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lý đại- chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

(Xá rồi lui ra)


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn